กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ตาก 63000
โทร 055-515840