• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 

 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (.PDF)
 
ชพส.3102 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562
พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน“
พันเอก ปรเมศ อุมรินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 1000 ณ อาคารกาสะลอง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
เเมื่อ 28 ก.ค.61 ณ หอประชุม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชพส.3109 ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ 07 มิ.ย.61 ชพส.3110 ร่วมกับ อ.ขุนยวมฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์
เมื่อ 22 - 23 ม.ค.61 พ.อ.ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับและติดตามคณะ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ หน.ฝยก.ศปก.ทบ.
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชบข.3102 ปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาค่ายเยาวชนทางสายใหม รุ่นที่1/2561
เมื่อ 26 ธ.ค.60 ชพส.3107 ปิดการอบรมชุนชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชพส.3107 ดำเนินการอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 25 ธ.ค.60 ชพส.3106 ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 24 ธ.ค.60 ขพส.3111 ดำเนินการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
เมื่อ 23 ธ.ค.60 ชพส.3103 จัดกิจกรรมอบรมชุนชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61
เมื่อเวลา 22 ธ.ค.60 ชพส.3103 ได้จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
เมื่อ 21 ธ.ค.60 ชพส.3109 เปิดการฝึกอบรมราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 2/61
เมื่อ 20 ธ.ค.60 ชพส.3105 จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1
เมื่อ 20 ธ.ค.60 พ.อ.แสวง ปากันทะ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 ธ.ค.60 ชพส.3107 ดำเนินการฝึกชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนรุ่นที่ 1/61
เมื่อ 18 ธ.ค.60 ชพส.3102 ได้เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม จากยอดดอย สู่ใต้ร่มพระบารมีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ม้ง 2561
เมื่อ 18 ธ.ค.60 ชพส.3108 จัดการฝึกอบรม"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 16 ธ.ค.60 ชพส.3107 ดำเนินการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 15 ธ.ค.60 ชพส.3103 ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม รสปส.รุ่นที่ 2/61
เมื่อ 14 ธ.ค.60 ชพส.3106 ได้จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1/61
เมื่อ 12 ธ.ค.๖๐ หน.ชพส.3105 พร้อมกำลังพล ได้จัดการฝึกอบรมราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.)
เมื่อ 11 ธ.ค.60 หน.ชพส.3105 พร้อมกำลังพล ได้จัดการฝึกอบรมราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.)
เมื่อ 10 ธ.ค.60 ชพส.3106 ร่วมกับ นางจำลอง พงษ์ไพรพนา ผญบ.ทุ่งถ้ำ และ ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
เมื่อ 9 พ.ย.60 ชพส.3114 ร่วมกับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ทำการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อ 9 ธ.ค.60 ชพส.3108 เข้าร่วมการประชุมเเบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ บ้านดงกู่
เมื่อ 8 ธ.ค.60 หน.ชพส.3105 พร้อมด้วยกำลังพล ได้ร่วมประชุมเชิงการปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านชุมชน/ชุมชน พัฒนา Model ต้นแบบ เพื่อสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ 8 ธ.ค.60 ชพส.3113 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน อนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ"
เมื่อ 8 ธ.ค.60 ชพส.3110 ร่วมงานกีฬา-กรีฑานักเรียน ต.แม่ยวมน้อยและร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นรางวัลให้กับนักกีฬา ณ บ้านแม่หาด
เมื่อ 7 ธ.ค.60 ชพส.3106 ร่วมพิธีเปิด โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสร้างรอยยิ้มให้คนไทย โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยางเป็นประธานในพิธี
เมื่อ 7 ธ.ค.60 ชพส.3105 พร้อมด้วยกำลังพล ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ละมาด โดยมี นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์นายอำเภอแม่ละมาดเป็นประธานในพิธี
เมื่อ 20 ชพส.3101 ได้เข้าพบป่ะ นาย จอแหละโพ พาซู ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านกิ่วห้าง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
เมื่อ 18 พ.ย.60 ชพส.3109 ร่วมกับ ทพ.36 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายสุรชัย วงส์ทอง ผช.ผญบ.แม่ปาง
เมื่อ 17 พ.ย.60 ชพส.3113 เข้าร่วมอบรม กับ ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผ้า จว.มส.
เมื่อ 17 พ.ย.60 ชพส.3109 ร่วมกับ ทพ.36 และ อบต.สันติคีรี เข้าร่วมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ จว.มส.
เมื่อ 17 พ.ย.60ชพส.3107 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เข้ารับร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน ณ รร.บ้านแม่สวด
เมื่อ 15 พ.ย.60 ชพส.๓๑๑๑ ร่วมกันกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยผา
เมื่อ 15 พ.ย.60 ชพส.3106 ลงพื้นที่สำรวจประสานงาน กับ นายวิรัตน์ คำแสน อส.ตร.ท่าสองยาง จว.ต.ก.
เมื่อ 14 พ.ย.60 ร.ท.อาสนะ แป้นเมือง หน.ชุด ชพส.3104 ได้เข้าร่วมติดตามแนวทางการแก้ไข และผู้ได้รับผลกระทบจาก โรงงานผลิตไฟ้ฟ้าจากขยะชุมชนและชีวมวลของ บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
เมื่อ 14 พ.ย.60 หน.ชพส.3113 พร้อมกำลังพล เข้าร่วมงานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสา ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จว.ม.ส.
เมื่อ 141330 พ.ย.60 ชพส.3115 ได้เข้าพบปะประสานงานกับ นายทศิระ บุญมาวรีสกุล ปลัดฝ่ายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จว.ม.ส.
เมื่อ 14 พ.ย.60 ชพส.3102 ได้เข้าพบปะ นายเซียหว่า วงศ์สว่างกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านเสริมสุข ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
เมื่อ 13 พ.ย.60 ชพส.3114 พบปะราษฎร บ้านม่วงสร้อย
เมื่อ 12 พ.ย.60 ชพส.3114 ได้นำกำลังพลเข้าร่วมการทำ โดยร่วมกับคณะนายยก อบต.แม่นาเติง กำนันตำบลแม่นาเติง ตชด.3361 กรมป่าไม้ คณะครูจากนครปฐมและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างฝาย
เมื่อ 12 พ.ย.60 ชพส.3111 ร่วมกับสำนักงานคลัง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อ 11 พ.ย.60 พ.อ.ปรเมศ อุมรินทร์ รอง.ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2561


 
 
 


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840

The brazilian hair bundles can be washed to keep the style and also it can get in lower prices. It is good for those who don't want to wear the human hair wigs every day, as they always go for synthetic wigs to add more style and also to try something new and to look different and it is also good to have different human hair extensions of different hair styles and color instead of going for some regular wig. Hair extensions are other yet very famous and brazilian hair uk accessories for women, as this is mostly used by the celebrities and models and it become very famous now a day's amongst the youngsters and also become a part of style symbol and wearable to emphasize the fashion of modernity. Ii can be used to add volume, add length, and add highlights and also a style to the human hair uk. Another thing to keep in mind is that; go for Remy hair, as this is the best hair extensions and also is used by maximum people.