• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 12 ธ.ค.๖๐ หน.ชพส.3105 พร้อมกำลังพล ได้จัดการฝึกอบรมราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) โดยมี นาย สุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด มาเป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรม ณ อาคารอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านไหล่ท่า ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จว.ตาก ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840