• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อเวลา 22 ธ.ค.60 ชพส.3103 ได้จัดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ทางชุด ปจว.ฉก1 มาฝึกในเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนการรักสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับยาวชนที่มาอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน และกิจกรรมช่วงเย็นได้ร่วมกันเคารพธงชาติกับผู้เข้ารับการอบรม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840