• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 24 ธ.ค.60 ขพส.3111 ดำเนินการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จว.ม.ส. อบรมในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 15 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840