• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 07 มิ.ย.61 ชพส.3110 ร่วมกับ อ.ขุนยวมฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอลชาย,หญิง, เซปัคตะกร้อชาย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นอภ.ขุนยวม เป็นประธานฝ่ายไทย และ นายอูเมียวตาน นอภ.แม่แจ๊ะ ประธานฝ่ายเมียมาร์ ณ รร.ขุนยวมวิทยา มีผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายเมียนมาร์ 156 คน,ฝ่ายไทย 210 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะนักกีฬาฝ่ายเมียมาร์เดินทางกลับ เวลา 1500 น.
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840