• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 21 ธ.ค.61 ชพส.3102 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ทก.ชพส.3102 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ม.9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จว.ตาก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมประกอบด้วย 1.การแนะนำตัวเจ้าหน้าชุด ชพส.3102 2.การแจกเสื้อให้กับผู้เจ้ารับการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840