• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย/สั่งการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ต่อหน่วยขึ้นตรงกองกำลังนเรศวร, หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยเหนือ
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840