• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 - 1200 พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงบภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงบภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ทำการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3102-3104 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด, การฝึกจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) และการฝึกชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน และตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านยาเสพติด (IPBN) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3103 ณ อาคาร ชรบ.บ้านพบพระทรายงาม หมู่ที่ 7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3102 ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 3) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3104 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840