• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 ที่ห้องประชุม กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พันเอก ปรเมศ อุมรินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน ของ ชุดปฏิบัติการมวลชน สายงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ ชุดปฏิบัติการมวลชน สายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน การสั่งการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840