• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 1400 ที่บริเวณหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เช้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมี นาย ศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับประชาชนนิยมจัดงานเฉลิมฉลองและจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ศูนย์ฯ จว.ต.ก. จึงได้กำหนดมาตรการและแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน จากสถิติข้อมูลของ ศูนย์ฯ จว.ต.ก. ในช่วงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่ ระหว่างปี 2560 – 2562 จว.ต.ก. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 44 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 49 คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1 ราย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จว.ต.ก. ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840