• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 1400 - 1730 พันเอก แสวง ปากันทะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของ ชุดปฏิบัติกรด้านกิจการพลเรือน สายงาน ศปก. และ สายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ชุดพัฒนาสัมพันธ์ที่ 3 บ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ชุดปฏิบัตการด้านกิจการพลเรือน ที่ 306 บ้านตาลเจ็ดต้น ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3114 บ้านม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3115 บ้านทุ่งยาวใต้ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 3 ส่วนแยก 1 ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยได้ยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840