• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 14 ม.ค. 63 เวลา 0600 - 1800 พ.อ. แสวง ปากันทะ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ อ.อุ้มผาง, อ.พบพระ, อ.แม่สอด จว.ต.ก. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของ ชป.กิจการพลเรือน สายงาน ศปก. และ สายงาน รมน. รายละเอียดดังนี้ 1) ชป.กร.301 บ.นุเซะโปล้ หมู่ 1 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ต.ก. 2) ชพส.3101 บ.ใหม่ท่าแพ หมู่ 6 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผางฯ 3) ชพส.3102 บ.ใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ 9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จว.ต.ก. 4) ชพส.3103 บ.พบพระทรายงาม หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระฯ 5) ชบข.3101 บ.ห้วยนกแล หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระฯ 6) ชพส.3104 บ.ห้วยผาลาด หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จว.ต.ก. *** ทั้งนี้ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840