• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
เมื่อ 15 ม.ค. 63 เวลา 0800 - 1500 พ.อ. แสวง ปากันทะ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง, อ.แม่ระมาด, อ.แม่สอด จว.ต.ก. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของ ชป.กิจการพลเรือน สายงาน ศปก. และ สายงาน รมน. รายละเอียดดังนี้ 1) ชพส.3106 บ.แม่ต้าน หมู่ 1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก. 2) ชป.กร.303 บ.แม่ระมาดน้อย หมู่ 8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จว.ต.ก. 3) ชพส.3105 บ.ใหม่ หมู่ 9 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาดฯ 4) ชป.กร.302 บ.แม่กาษา หมู่ 2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จว.ต.ก. *** ทั้งนี้ ลธ.รมน.ภาค 3 สย.1 ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840