• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 


โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
 
หลักการและเหตุผล
 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบัน ทางภาครัฐและทุกภาคส่วนได้มีความร่วมมือ และบูรณาการแผนงานในทุกระดับ และได้มีปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะเอาชนะยาเสพติด และปฏิบัติตามนโยบายและปฏิบัติการของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ การทำงานในทุกระดับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

          แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำและสามารถสร้างเครือข่ายผู้นำ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด พร้อมทั้งมีการขยายเครื่องข่ายออกสู่ระดับจังหวัดได้
 
วัตถุประสงค
 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก ในการเป็นผู้นำของชุมชน และ มีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ อย่างเหมาะสม และเป็นพันธกิจของชุมชนตนเอง
2) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้นำหมุ่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ชายแดน
3) เพื่อจัดตั้งแกนนนำ, ชมรมเยาวชนรักถิ่น
4) เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีผลต่อการลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด
5) เพื่อการสนับสนุนงานด้านการข่าวและงานมวลชน ไปสุ่การบังคับใช้กฎหมาย

---------------------------

โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
 
หลักการและเหตุผล
 
กอ.รมน. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม ในแผนงานที่ 6 เรื่อง การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยดำเนินการตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ตามแนวชายแดน และพื้นที่ตอนใน และให้การสนับสนุนตามแผนงานที่ 1 คือ การสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน  ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพัฒนาศักยภาพนำหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนเป็นพลังแผ่นดิน โดยมีชุดปฎิบัติการของ กอ.รมน. เข้าดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ และได้รับสนองพระราชเสาวนีย์ โดยการนำยุทธศาสตร์พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์หลัก ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเองและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระยะยาวในพื้นที่ รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ที่มีทั้งการแพร่ระบาด การผ่านเข้า-ออก และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
 

1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมุ่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความเข้มแข็งเพียงพอ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนและจัดตั้งแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน
3) เพื่อพัฒนและจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4) เพื่อจัดตั้งศุนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
5) เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้สามารถเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิ
6) เพื่อสนับสนุนการด้านการข่าวและงานมวลชน ไปสุ่การบังคับใช้กฎหมาย

 

 


 
 
 


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
ค่ายวชิระปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร 055515840

Although, these lace wigs are expensive most women are okay spending money to achieve the perfect look. Most women desire to have long, smooth and brazilian virgin hair uk gives them the opportunity to do just that. These wigs are appealing since they make the women look more beautiful, feminine and this increases their confidence and self-esteem. For women who do not have lace wigs uk adorning these wigs provides them the opportunity to achieve that perfect look. Gone are the days when human hair wigs were a preserve of the rich. Even though these wigs cost money, they are not that expensive. The fact that these wigs are produced by multiple companies has made them even cheaper. In fact, many women find it cheaper to wear brazilian hair bundles uk than to maintain natural hair to the preferred standards. This is because to maintain a natural hair, the woman will need to buy chemicals and at times redo the hair treatment.